prof. dr hab. Jarosław Majewski

Stanowisko: partner
Telefon: + 48223395400
Categories: Partner
Prawo karne / Prawo karne gospodarcze (white collar crime)

Adwokat, Partner

Prof. dr hab. Jarosław Majewski jest uznanym autorytetem w dziedzinie prawa karnego i bankowości. Rekomendowany przez Chambers & Partners w dziedzinie prawa karnego gospodarczego. Przed założeniem kancelarii DMS kierował departamentami prawnymi dużych polskich banków. Zdobyte w ten sposób doświadczenia zawodowe istotnie ułatwiają mu znajdowanie rozwiązań optymalnych dla klientów instytucjonalnych nie tylko z punktu widzenia istoty problemu prawnego, ale i uwarunkowań wewnątrzorganizacyjnych. Klienci cenią sobie jego wiedzę prawniczą, doświadczenie zawodowe, fachowość, jakość świadczonej pomocy prawnej oraz dbałość o ich interesy.

Prof. Majewski praktykę prawniczą łączy z działalnością naukowo-dydaktyczną. W latach 1991-2002 był doktorantem, a następnie pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2002 r. kieruje Katedrą Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest czynnie zaangażowany w działalność tej uczelni: w latach 2010-2012 pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu, w latach 2005-2012 był, a od 2020 r. jest ponownie członkiem jego Senatu, w latach 2008-2010 Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji, a w latach 2002-2008 prodziekanem na tym wydziale.

Jest arbitrem Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich i arbitrem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

W latach 2012-2016 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości.

Jest autorem, współautorem lub redaktorem blisko 170 publikacji z różnych dziedzin prawa: monografii książkowych, komentarzy, artykułów naukowych i glos, publikowanych w czasopismach naukowych, polskich i zagranicznych, w tym m.in. tzw. krakowskiego komentarza do Kodeksu karnego, Systemu Prawa Karnego oraz opracowań poświęconych ochronie wierzyciela, ochronie obrotu papierami wartościowymi, tajemnicy bankowej i informacji poufnej. Jest także autorem licznych ekspertyz prawnych, sporządzanych m.in. na zlecenie Kancelarii Sejmu.

W 2021 r. na zaproszenie opiniotwórczego gremium Chambers & Partners wziął udział w przygotowaniu raportu poświęconego nowym rozwiązaniom prawnym w sferze zwalczania zjawiska szeroko rozumianej korupcji, obejmującego 23 systemy prawne.

Prof. J. Majewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1993 r. złożył egzamin sędziowski, a w 1994 r. egzamin radcowski. Od 1995 r. prowadził w różnych formach praktykę prawniczą jako radca prawny; od 2005 r. wykonuje zawód adwokata.

Kontakt

DMS DeBenedetti Majewski Szcześniak
tel.: + 48 22 339 54 00
email: jmajewski@dms-legal.com
vCARD

 
 
Rządowe plany zaostrzenia odpowiedzialności karnej za przestępstwo przekupstwa urzędnika państwowego.
Artykuł opublikowany w sekcji Trends & Developments raportu poświęconego problemowi przeciwdziałania korupcji wydanego przez Chambers & Partners.
 
 
 
Kontratyp pandemiczny – wyłączenie bezkarności urzędniczej w związku z przeciwdziałaniem Covid-19 w Polsce
Artykuł opublikowany w sekcji Trends & Developments raportu poświęconego problemowi przeciwdziałania korupcji wydanego przez Chambers & Partners.
 
Prawnik powinien być humanistą
Prawo Europejskie w praktyce, nr 5, maj 2009
2009-05-11
 
Usługi finansowe – granica między tym, co dozwolone, a tym, co bezprawne
Dziennik Finansowy The Wall Street Journal, dodatek „Prawnik dla firmy
2008-11-20
 
Połączenie zawodów – opinie
Temidium nr 3(50)
2008-10-01
 
Samorządy powinny zadecydować o połączeniu korporacji prawniczych
Gazeta Prawna
2008-09-16
 
Raport IFLR: Corporate Insolvency & Restructuring Focus, rozdział poświęcony Polsce.
Raport można znaleźć tutaj
 

WYKAZ
osiągnięć w pracy naukowo-badawczej
stan na 30 VI 2018 r.

1. Oryginalne opublikowane prace twórcze

1. Komentarz do ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1995 (praca zbiorowa), autorstwo tez do art. 6, 7, 8, 10, 15 (s. 112-194, s.204-209, s. 243-247 – ok. 38 % objętości książki)
2. Prawnokarne przypisywanie skutku przy zaniechaniu (Zagadnienia węzłowe), wyd. „Księgarnia Akademicka”, Kraków 1997, stron 135 (nieznacznie zmieniona wersja rozprawy doktorskiej)
3. Kodeks karny. Cześć szczególna. Komentarz, t. 2 i t. 3, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 1999 (praca zbiorowa), autorstwo uwag do przepisów rozdziałów XXXVIII-XLIII oraz części przepisów rozdziału XXXVI (t. 3, s. 367-449, s. 458-464, s. 494-501, s. 569-824)
4. Tak zwana kolizja obowiązków w prawie karnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2002, stron 289
5. Prawo gospodarcze i handlowe, T. 10: Prawo karne gospodarcze, red. O. Górniok, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2003 (praca zbiorowa), autorstwo rozdziału V. „Przestępstwa związane z działalnością banków oraz obrotem pieniężnym i papierami wartościowymi (s. 269 – 422)
6. Kodeks karny. Cześć ogólna. Komentarz, t. I, wyd. II, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2004 (praca zbiorowa), autorstwo uwag do przepisów rozdziałów VII i XIV oraz części przepisów rozdziału IV (s. 575-643, 653-676, 956-988, 1378-1489)
7. Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe, Warszawa-Toruń 2004 (=Kwartalnik Prawa Publicznego 2004, Nr 4), stron 165 (redakcja)
8. Zbieg przepisów oraz zbieg przestępstw w polskim prawie karnym. Materiały II Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, Toruń 2006 (redakcja), stron 206
9. Kodeks karny. Cześć szczególna. Komentarz, t. III, wyd. II, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2006 (praca zbiorowa), autorstwo uwag do przepisów rozdziałów XXXVIII-XLIII oraz części przepisów rozdziału XXXVI (, s. 738-827, s. 836-842, s. 871-879, s. 952-1214)
10. Fomy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa. Materiały III Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, Toruń 2007 (redakcja), stron 207
11. Kodeks karny. Cześć ogólna. Komentarz, t. I, wyd. III, Warszawa 2007 (praca zbiorowa), autorstwo uwag do przepisów rozdziałów VII i XIV oraz części przepisów rozdziału IV (s. 485-537, 545-561, 793-822, 1155-1251),
12. Kodeks karny. Cześć szczególna. Komentarz, t. III, wyd. 3, Warszawa 2008, autorstwo uwag do przepisów rozdziałów XXXVIII-XLIII oraz części przepisów rozdziału XXXVI ( s. 677-755, s. 763-768, s. 794-801, s. 871-1095)
13. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Materiały IV Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2008 (redakcja)
14. Nadzwyczajny wymiar kary. Materiały V Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2009 (redakcja)
15. Okoliczności wyłączające winę. Materiały VI Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2010 (redakcja)
16. Umyślność i jej formy. Pokłosie VII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2011 (redakcja)
17. System prawa karnego, T. 2 – Źródła prawa karnego, red. T. Bojarski, Warszawa 2011, autorstwo rozdz. VI („Budowa przepisów prawa karnego i norm w nich zawartych”), s. 421-466
18. Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I, wyd. IV, Warszawa 2012 (praca zbiorowa), autorstwo uwag do przepisów rozdziałów VII i XIV oraz części przepisów rozdziału IV (s. 540-595, 603-621, 877-909, 1337-1452),
19. Nieumyślność. Pokłosie VIII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2012 (redakcja)
20. System prawa karnego, T. 3 – Nauka o przestepstwie. Zasady odpowiedzialności, red. R. Dębski, Warszawa 2013, autorstwo rozdz. IV („Zbieg przepisów ustawy. Zagadnienia węzłowe”), s. 1017-1097, 6,5 ark., ISBN 9788325513108
21. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie, Toruń 2013, stron 189 – redakcja i autorstwo części
22. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu a znamiona subiektywne, Warszawa 2013, 8 ark., ISBN 978-83-264-4456-2
23. System prawa karnego, T. 4 – Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej, red. L. K. Paprzycki, Warszawa 2013, autorstwo paragrafu „Działanie na rozkaz popełnienia przestępstwa” (s. 681-695), 1,2 ark., ISBN 9788325513115,
24. Dyrektywy sądowego wymiaru kary, Warszawa 2014, stron 110 – redakcja i autorstwo części
25. Kryminalizacja narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo, Warszawa 2015, stron 146 – redakcja i autorstwo części
26. Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015, Warszawa 2015, s. 553, ok. 20 ark., ISBN 9788326493515
27. Jawność i jej ograniczenia. T. X: Przeciwdziałanie przestępczości, Warszawa 2015, stron 236 – redakcja i autorstwo części, ISBN 9788325575724
28. Kary i inne środki reakcji na czyn zabroniony w świetle noweli do Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r., Warszawa 2016, stron 115 – redakcja i autorstwo części, ISBN 978-83-80900-97-4
29. Kodeks karny. Cześć szczególna. Komentarz, t. III, wyd. 4, Warszawa 2016, red. A. Zoll, autorstwo uwag do przepisów rozdziałów XXXVIII-XLIII oraz części przepisów rozdziału XXXVI ( s. 707-783, s. 791-798, s. 821-830, s. 895-1126), ISBN 978-83-264-9949-4, ISBN 978-83-264-8660-9
30. Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. I, wyd. 5, Warszawa 2016 (praca zbiorowa), red. W. Wróbel, A. Zoll, autorstwo uwag do przepisów rozdziałów VII i XIV oraz części przepisów rozdziału IV (cz. 1: s. 654-717, 728-767, cz. 2: 227-268, 941-1075),
31. Środki reakcji na czyn zabroniony po reformie Kodeksu karnego z lutego 2015 r. Pierwsze doświadczenia, Warszawa 2017, stron ??? – redakcja i autorstwo części, ISBN 978-83-8090-308-1
32. Czynny żal jako okoliczność wpływająca na odpowiedzialność karną, Warszawa 2018, stron 146 – redakcja i autorstwo części ISBN 978-83-8090-425-5,
33. Insolvenzrechtlich relevante Bestimmungen des neuen polnischen Gesetzes über den Schutz des Wirtschaftsverkehrs, Wirtschaft und Recht in Osteuropa 1995, Nr 4, s. 145-146
34. Über die zwei Bedeutungen der Schuld im Strafrecht, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 1997 (109), Heft 2, s. 399-416 (współaut. – wkład współautorów jednakowy)
35. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27 lutego 1991 r. (II KRN 69/91), Przegląd Sądowy 1992, nr 5-6, s. 150-157
36. Z rozważań nad etycznymi aspektami odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie, w: Etyka współdziałania, red. J. Pawlica, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1993, s. 77-83 (współaut.- wkład współautorów jednakowy)
37. Prawnokarna ochrona dziecka poczętego, Państwo i Prawo 1993, z. 5, s. 35-44 (współaut.- wkład współautorów jednakowy)
38. O dwóch znaczeniach winy w prawie karnym, Państwo i Prawo 1993, z. 10, s. 69-79 (współaut. – wkład współautorów jednakowy)
39. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 11 września 1992 r. (I KZP 33/92), Przegląd Sądowy 1993, nr 11-12, s. 120-127
40. Kilka uwag o kwestii tzw. rzeczywistego zbiegu przepisów ustawy w prawie karnym i sposobach jej rozstrzygania, w: Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci Kazimierza Buchały, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1994, s. 177-189 (współaut. – wkład współautorów jednakowy)
41. Grzywna w projekcie nowego kodeksu karnego, Przegląd Sądowy 1994, nr 11-12, s. 74-91
42. Przestępstwa na szkodę wierzycieli (uwagi na tle ustawy z 12 października 1994 r.), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1995, nr 6, s. 2-8
43. O kontroli ważności wyboru Prezydenta w Polsce (wybrane zagadnienia), Przegląd Sądowy 1996, nr 3, s. 3-21, (współaut. – wkład współautorów jednakowy)
44. Określenie umyślności w projekcie kodeksu karnego na tle obowiązujących przepisów, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1996, nr 1, s. 52-61
45. Materialny element przestępstwa w projekcie kodeksu karnego, Przegląd Sądowy 1996, nr 6, s. 74-87
46. Karalność aborcji w Polsce w świetle ostatnich zmian legislacyjnych, Państwo i Prawo 1997, z. 4, s. 65-74
47. O niektórych wątpliwościach związanych z wykładnią przepisów dotyczących orzekania grzywny w nowym kodeksie karnym, Palestra 1998, nr 3-4, s. 6-21
48. Kto i kiedy może żądać od banku informacji objętych tajemnicą bankową, Biuletyn Prawniczy PKO BP 1998, z. 3, s. 7-19
49. Przyjmowanie poręczeń cywilnych (Prawo bankowe), Rzeczpospolita 1998, nr 55
50. Jeszcze raz o przyjmowaniu poręczeń cywilnych (Prawo bankowe), Rzeczpospolita 1998, nr 175
51. Jaka rachunkowość w bankach, Rzeczpospolita 1998, nr 257
52. Nadzwyczaj złożona materia (Banki spółdzielcze. Fundusze własne oraz kapitał założycielski), Rzeczpospolita 1998, nr 286
53. Odpowiedzialność karna za przestępstwo określone w art. 171 ust. 1 prawa bankowego, Prawo Bankowe 1998, nr 6, s. 99-105
54. Komu i kiedy bankowi wolno ujawnić informacje objęte tajemnicą bankową, Biuletyn Prawniczy PKO BP 1998, z. 4, s. 7-18
55. Dostęp organów postępowania karnego i karnego skarbowego do informacji stanowiących tajemnicę bankową, Palestra 1999, nr 7-8, s. 9 – 23
56. W sprawie odpowiedzialności karnej za nieposłuszeństwo rozkazowi bezprawnemu, Państwo i Prawo 1999, z. 9, s. 38-52
57. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1998 r. (III CZP 50/98), Państwo i Prawo 1999, z. 11, s. 106 – 110
58. Uprawnienie do żądania od banku informacji objętych tajemnicą bankową, Prawo Bankowe 1999, nr 6, s. 76 – 87
59. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20 lipca 1999 r. (III CZP 14/99), Prawo Bankowe 1999, nr 6, 50 – 53
60. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 19 sierpnia 1999 r. (I KZP 24/99), Orzecznictwo Sądów Polskich 2000, z. 5, poz. 73
61. Przestępne użycie określeń „bank” lub „kasa”, Prawo Bankowe 2000, nr 5, s. 61-67
62. Przepisy o tajemnicy bankowej a przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych, Prawo Bankowe 2000, nr 6, s.43-47
63. Glosa do uchwały SN z dn. 20 lipca 1999 r., III CZP 15/99, Prawo Bankowe 2000, nr 6, s.24-30
64. Przestępstwo sprzeniewierzenia się tajemnicy bankowej, Palestra 2000, nr 7-8, s.13-25
65. Wynagrodzenie za prowadzenie rachunku bankowego (uwagi na marginesie pisma Przewodniczącego KNB z 16 maja 2000 r. znak NB/BPN/I/137/00), Prawo Bankowe 2000, nr 7-8, s. 152-156
66. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 4 listopada 1999 r., WKN 38/99, Państwo i Prawo 2001, z. 1, s. 109-112
67. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 17 maja 2000 r., I KZP 12/2000, Orzecznictwo Sądów Polskich 2001, z. 2, poz. 30
68. Czy nadszedł czas rozstania (Analiza. Kodeks spółek handlowych a ustawa kominowa), Rzeczpospolita 2001, nr 10, s.C4
69. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 11 sierpnia 2000 r., I KZP 17/2000, Palestra 2001, nr 1-2, s. 242-247
70. Uwagi o wynagrodzeniu za prowadzenie rachunku bankowego, Prawo Bankowe 2001, nr 3, s. 37-48 (rozwinięcie uwag ogłoszonych wcześniej w artykule wskazanym pod poz. 36 powyżej)
71. Przestępne wprowadzanie papierów wartościowych do publicznego obrotu, Prawo Papierów Wartościowych, nr 5, s. 20-25
72. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20 listopada 2000 r., I KZP 31/2000, Orzecznictwo Sądów Polskich 2001, z. 5, poz. 75
73. Prowadzenie bez zezwolenia działalności w zakresie publicznego obrotu, Prawo Papierów Wartościowych, nr 6, s. 24-28
74. W labiryncie tajemnicy bankowej (o pilnej potrzebie rewizji przepisów o tajemnicy bankowej), Prawo Bankowe 2001, nr 7-8, s. 39-52
75. Odpowiedzialność karna za naruszenie obowiązku dyskrecji w obrocie papierami wartościowymi, Prawo Papierów Wartościowych 2001, nr 9, s. 20-31
76. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8 marca 2000 r., III KKN 231/98, Orzecznictwo Sądów Polskich 2001, z. 10, poz. 146
77. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23 lutego 2001 r., II CKN 403/00, Prawo Papierów Wartościowych 2001, nr 11, s. 24-29
78. Wzajemny stosunek przepisów artykułów 329-330 i 58 § 3 oraz 4 kodeksu karnego, Państwo i Prawo 2003, z. 3, s. 64-70
79. Prawnokarna ochrona kredytodawcy w Polsce (na przykładzie banku i kredytu bankowego), w: Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej. Materiały konferencji międzynarodowej (Mikołajki, 26-28 września 2002), red. A. Adamski, Toruń 2003, s. 254-274
80. Komentarz do przepisów karnych nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Kwartalnik Prawa Publicznego 2003, nr 2, s. 181-204
81. Recenzentowi w odpowiedzi (na tle artykułu recenzyjnego J. Giezka dotyczącego książki „Tak zwana kolizja obowiazków”), Kwartalnik Prawa Publicznego 2003, nr 2, s. 227-237
82. Zmiana ustawy w czasie popełniania czynu zabronionego, Palestra 2003, nr 9-10, s.21-32
83. O pożytkach i szkodach dotychczasowych dociekań nad problematyką źródeł obowiązku gwaranta, w: Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe, red. J. Majewski, Warszawa-Toruń 2004 (=Kwartalnik Prawa Publicznego 2004, Nr 4), s. 113-128
84. Wpływ kontrawencjonalizacji na sytuację prawną osoby prawomocnie skazanej, w: W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, Lublin 2005, s. 271-280
85. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 26 sierpnia 2004 r., I KZP 17/04, Palestra 2005, nr 11-12, s. 264-269
86. „Ten sam czyn” jako jedna z przesłanek kumulatywnej kwalifikacji, w: Zbieg przepisów oraz zbieg przestępstw w polskim prawie karnym. Materiały II Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2006, s. 39-65
87. Funkcja urojenia sytuacji kontratypowej w prawie karnym, w: Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, Zakamycze 2006, s. 435-449
88. O przemyślany, spójny system sankcji karnych, w: Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej, red. T. Dukiet-Nagórska, Bielsko-Biała 2006, s. 54-63
89. O różnicy i granicy między usiłowaniem udolnym a usiłowaniem nieudolnym, w: Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa. Materiały III Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2007, s. 23-50,
90. Granice dostępu do informacjii objętych tajemnicą bankową (według prawa polskiego), w: Prawne uwarunkowania wymiany informacji w gospodarce, Warszawa 2007, s. 72-85,
91. Czy znamię podmiotowe (subiektywne) jest jedną z cech konstytutywnych kontratypu?, w: Okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Materiały IV Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2008, s. 39-49,
92. Uwagi o dopuszczalności wymierzania najsurowszych kar sprawcom nieletnim i młodocianym na podstawie kodeksu karnego z 1997 r., w: W trosce o rodzinę. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Wandy Stojanowskiej, Warszawa 2008, s. 265-278
93. O dwóch „wykładniowych” formach naruszenia zasady nullum crimen sine lege poenali anteriori na przykładzie jednego orzeczenia, w: Reforma prawa karnego. Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, Warszawa 2008, s. 138-147
94. O (braku) karalności usiłowań „nierealnych”, „absolutnie nieudolnych” i im podobnych, w: Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, Poznań 2009, s. 351-358
95. Zakres prawnokarnej ochrony życia ludzkiego w stadium prenatalnym według prawa polskiego, w: Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z Okazji Siedemdziesiątej rocznicy urodzin, Warszawa 2009, t. 2, s. 1155-1172
96. Posłużenie się sfałszowanym dokumentem przez stronę postępowania cywilnego w sprawie o zapłatę a status pokrzywdzonego strony przeciwnej, w: Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, Warszawa 2009, s. 747-757
97. O ustawowym zagrożeniu i innych pojęciach związanych z nadzwyczajnym wymiarem kary (w języku Kodeksu karnego) w: Nadzwyczajny wymiar kary. Materiały V Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2009, s. 11-26
98. Postawy wyłączenia odpowiedzialności karnej w praktyce obrończej, w: Adwokatura gwarantem prawa do obrony, red. J. Giezek, T.II, Warszawa 2009, s. 93-103
99. Informacja objęta tajemnicą bankową oraz informacja gospodarcza – różnice w poziomach ochrony, w: Prawne uwarunkowania wymiany informacji – nowe wyzwania, red. K. Markowski, M. Wierzbowski, Warszawa 2009, s. 139-152
100. Błąd co do kontratypu jako podstawa wyłączenia winy, w: Okoliczności wyłączające winę. Materiały VI Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2010, s. 21-39
101. Zakres prawnej ochrony embrionu in vitro na podstawie art. 157a § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2010, z. 1, s. 19-29
102. Czas popełniania przestępstwa. Wybrane zagadnienia definicyjne, w: Czas i jego znaczenie w prawie karnym, red. J. Warylewski, Gdańsk 2010, s. 229-236
103. Czy wolno wymierzyć nieletniemu karę 25 lat pozbawienia wolności?, w: Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, red. V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz, Warszawa 2010, s. 383-391
104. Czy każde skazanie za publicznoskargowe przestępstwo umyślne pozbawia prawa wybieralności do organów stanowiących samorządu terytorialnego, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych 2010, z. 4, s. 9-15
105. Granice dozwolonej obrony w procesie karnym a ryzyko popełnienia przestępstwa przez adwokata wykonującego czynności obrończe, w: Adwokatura w systemie organów ochrony prawnej, red. J. Giezek, Wrocław 2010, s.
106. Granice tajemnicy bankowej w prawie polskim, Monitor Prawa Bankowego 2011, nr 2 s. 41-52
107. O pozaustawowym domniemaniu umyślności oraz jego szkodliwości, w: Umyślność i jej formy, Pokłosie VII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2011, s. 15-26
108. Przyczynek do wykładni znamion przestępstwa niegospodarności (art. 296 k.k.), w: Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, red. A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger, Lublin 2011, s. 449-456
109. Nieumyślność a brak umyślności, w: Nieumyślność. Pokłosie VIII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2012 (redakcja), s. 35-47
110. O wybranych pojęciach odpowiedzialności karnej, w: Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012, t. II, s. 311-333
111. Przyczynek do wykładni znamion przestępstwa niezawiadomienia o wypadku przy pracy (art. 221 k.k.), w: Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara, red. A. Adamski, J. Bojarski, P. Chszczonowicz, M. Leciak, Toruń 2012, t. I, s. 390-399
112. Czy warunkowe zawieszenie wykonania kary zmienia jej rodzaj?, w: Środki związane z poddanie sprawcy próbie, red. J. Majewski, Toruń 2013, s. 35-46, ISBN 9788372857019, 0,8 ark.
113. Nowe ujęcie przestępstw samowolnej nieobecności w wyznaczonym miejscu służby, w: Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, red. A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, Warszawa 2013, s. 279-290, 0,8 ark, ISBN 9788326442865
114. Granice kryminalizacji uprowadzenia lub zatrzymania dziecka przez ojca albo matkę, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski, P. Kardas, W. Wróbel, T. Sroka, Warszawa 2013, s. 257-265, 0,6 ark.,
115. Stopień winy jako podstawowy wyznacznik dolegliwości reakcji karnej, w: Dyrektywy sądowego wymiaru kary, red. J. Majewski, Warszawa 2014, s. 23-40, art. 1,25, ISBN 9788364181412
116. O zakresie pojęcia osoby pełniącej funkcję publiczną w Kodeksie karnym (przyczynek do wykładni art. 115 § 19 KK), w: Między nauką a praktyką prawa karnego. Księga jubileuszowa Profesora Lecha Gardockiego, Z. Jędrzejewski, M. Królikowski, Z. Wiernikowski, S. Żółtek, Warszawa 2014, s. 235-247, 1,1 ark., ISBN 978-83-255-6523-7
117. Czy kontratyp sztuki istnieje?, w: Odpowiedzialność karna artysty za obrazę uczuć religijnych, red. F. Ciepły, Warszawa 2014, s. 126-135, 0,7 ark.
118. O wadze przecinka w przepisie typizującym, w: FIAT IUSTITIA, PEREAT MUNDUS. Księga jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej, red. P. Hofmański, Warszawa 2014, s. 359-371, 0,8 ark.(= Przegląd Sądowy 2015, nr 1, przedruk)
119. Kategoria (braku) zagrożenia dla dobra prawnego w schematach argumentacyjnych karnistów, w: Kryminalizacja narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo, red. J. Majewski, Warszawa 2015, s. 19-35, art. 1,2, ISBN 9788365224231
120. Przestępstwa stypizowane w nowej ustawie o obligacjach, w: Iura et negotia. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, red. A. Tarwacka, Warszawa 2015, 0,8 ark.
121. Reguły wyłączania wielości ocen a konstrukcja idealnego zbiegu czynów zabronionych (przestępstw lub wykroczeń), Palestra 2015, nr 11-12, s. 62-81, 1,7 ark.
122. Prawnokarna ochrona uprawnień służb państwowych odpowiedzialnych za monitorowanie i wykrywanie przestępstw oraz zapobieganie im do gromadzenia informacji – de lege lata oraz de lege ferenda, w: Jawność i jej ograniczenia. T. X: Przeciwdziałanie przestępczości, red. J. Majewski, Warszawa 2015, s. 203-230
123. Spory Profesora Juliusza Makarewicza z Sądem Najwyższym na tle rozwiązań Kodeksu karnego z 1932 r., w: Kodeks karny z 1932 roku, red. A. Grześkowiak i in,. Lublin 2015, s. 129-142,
124. Kara ograniczenia wolności po nowemu, w: J. Majewski (red.), Kary i inne środki reakcji na czyn zabroniony w świetle noweli do Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r., Warszawa 2016, ISBN 978-83-80900-97-4, s. 17-37
125. Koncepcje obiektywnej przypisywalności skutku – żywotność i znaczenie we współczesnej polskiej nauce prawa karnego oraz wpływ na praktykę wymiaru sprawiedliwości w Polsce, w: J. Giezek, P. Kardas (red.), Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, Warszawa 2016, ISBN 978-83-8092-350-8, s. 41-50
126. Kiedy kara nieizolacyjna staje się alternatywą zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności (przyczynek do wykładni art. 75a k.k.), w: J. Sawicki, K. Łucarz (red.) Na styku prawa karnego i prawa wykroczeń. Zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016, t. I, ISBN 978-83-229-3500-9, s. 333-339
127. Czy idea tak zwanej wtórnej legalności się broni?, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XLIII (2017), s. 401-420
128. O konsekwencjach błędu co do desygnatu tzw. znamienia modyfikującego (aspekt teoretycznoprawny), w: J. Giezek, J. Brzezińska (red.), Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej, Warszawa 2017, Wolters Kluwer ISBN 978-83-8107-364-6, s. 59-84
129. Warunkowe zawieszenie wykonania kary po zmianach z 2015 i 2016 r. – wybrane problemy interpretacyjne, w: J. Majewski (red.), Środki reakcji na czyn zabroniony po reformie Kodeksu karnego z lutego 2015 r. Pierwsze doświadczenia, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8090-308-1, s. 29-54
130. Czynny żal po dokonaniu czynu zabronionego i jego wpływ na odpowiedzialność karną (wybrane zagadnienia), J. Majewski (red.), Czynny żal jako okoliczność wpływająca na odpowiedzialność karną, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8090-425-5, s. 47-63

2. Podręczniki, skrypty

1. Zbiór kazusów z prawa karnego materialnego, Staromiejska Oficyna Wydawnicza, Kraków 1994, stron 115 (współaut. – wkład współautorów jednakowy)
2. Kazusy. Prawo karne materialne, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 1996, stron 227 (współaut. – wkład współautorów jednakowy)
3. Materiały do nauki prawa karnego materialnego. Kazusy i pytania testowe, Warszawa 2007, stron 298 (współaut. – wkład współautorów jednakowy)
4. Instytucje bezpieczeństwa narodowego, red. M. Paździor, B. Szmulik, Warszawa 2012, praca zbiorowa – autorstwo części poświęconych Służbie Więziennej, Policji oraz Straży Granicznej, s. 175-192 oraz 200-238,
5. Materiały do nauki prawa karnego materialnego. Kazusy, testy, zadania argumentacyjne, wyd. 3, Warszawa 2012, stron 390 (współaut. – wkład współautorów jednakowy)

3. Pozostałe publikacje

1. Projekt kodeksu karnego, Rzeczpospolita 1993, nr 197, s. 12
2. Realizacja uprawnień i obowiązków w zakresie ochrony środowiska przez terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego, w: Studenckie Zeszyty Prawnicze, z. 1, red. A. Światłowski, Kraków 1993, s. 23-36
3. Najwyższą dolegliwością – dożywocie (Projekt kodeksu karnego), Rzeczpospolita 1993, nr 198, s. 10
4. Środki finansowe i wolnościowe (Projekt kodeksu karnego), Rzeczpospolita 1993, nr 199, s. 10
5. Recydywa: ogólna i specjalna (Projekt kodeksu karnego), Rzeczpospolita 1993, nr 202, s. 10
6. Współczesne zagrożenia (Projekt kodeksu karnego), Rzeczpospolita 1993, nr 203, s. 12
7. Sankcje chroniące środowisko (Projekt kodeksu karnego), Rzeczpospolita 1993, nr 217, s. 12
8. Odpowiedzialność za przestępstwo popełnione za granicą (Projekt kodeksu karnego), Rzeczpospolita 1993, nr 279, s. 12
9. Więcej spójności, bliżej tradycji (Wykroczenia po nowemu), Rzeczpospolita 1994, nr 38, s. 11, (współaut.- wkład współautorów równy)
10. Środki karne po nowemu (Projekt kodeksu wykroczeń), Rzeczpospolita 1994, nr 45, s.12,
11. Sprawca poddany próbie (Projekt kodeksu karnego wykonawczego), cz. I, Rzeczpospolita 1994, nr 89, s.15
12. Sprawca poddany próbie (Projekt kodeksu karnego wykonawczego), cz. II, Rzeczpospolita 1994, nr 91, s.13
13. Prawo karne dla ochrony gospodarki, Rzeczpospolita 1994, nr 121, s. 13, (współaut. – wkład współautorów jednakowy)
14. Ochrona obrotu wekslowego i czekowego, cz. I, Rzeczpospolita 1994, nr 148, s. 18 (współaut.- wkład współautorów jednakowy),
15. Ochrona obrotu wekslowego i czekowego, cz. II, Rzeczpospolita 1994, nr 149, s. 15, (współaut.- wkład współautorów jednakowy)
16. Ochrona obrotu wekslowego i czekowego, cz. III, Rzeczpospolita 1994, nr 151, s. 21, (współaut.- wkład współautorów równy)
17. Przestępstwa na szkodę wierzycieli (Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego), Rzeczpospolita 1995, nr 168, s. 15
18. Odpowiedzialność karna za bankructwo (Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego), Rzeczpospolita 1995, nr 172, s. 17
19. Nieuczciwi dłużnicy (Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego), Rzeczpospolita 1995, nr 174, s. 14
20. Gdy dłużnik jest niewypłacalny (Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego), Rzeczpospolita 1995, nr 182, s. 17
21. Udaremnienie egzekucji orzeczenia związanego z prowadzeniem interesów (Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego), Rzeczpospolita 1995, nr 183, s. 13
22. Wybór ważny, wątpliwości pozostały (W związku z uchwałą Sądu Najwyższego o elekcji prezydenta) (współaut.- wkład współautorów jednakowy), Rzeczpospolita 1996, nr 22, s. 18
23. Prawo karne (Pytania egzaminacyjne), Monitor Prawniczy 1996, nr 5, wkładka „Edukacja Prawnicza”, s. 23-27
24. Część szczególna po retuszach (Kodeks karny na półmetku), Rzeczpospolita 1996, nr 289, s. 15
25. Plusy i minusy części szczególnej (Kodeks karny na półmetku), Rzeczpospolita 1996, nr 296, s. 16
26. Część wojskowa pod lupą (Kodeks karny na półmetku), Rzeczpospolita 1996, nr 301, s. 21
27. Sankcja na drobną i średnią przestępczość (Grzywna w nowym kodeksie karnym), Rzeczpospolita 1998, nr 22, s. 17
28. System stawek dziennych (Grzywna w nowym kodeksie karnym), Rzeczpospolita 1998, nr 23, s. 15
29. Cztery występki (Przepisy karne w nowym prawie bankowym), Rzeczpospolita 1998, nr 37, s. 16
30. Kto i kiedy ma dostęp do sekretów (Analiza. Przepisy o tajemnicy bankowej), cz. I, Rzeczpospolita 1999, nr 40, s. 16
31. Kto i kiedy ma dostęp do sekretów (Analiza. Przepisy o tajemnicy bankowej), cz. II, Rzeczpospolita 1999, nr 41, s.15

4. Nie opublikowane opracowania, w tym prace oczekujące na publikację, prace projektowe, doświadczalno-konstrukcyjne, ważniejsze ekspertyzy itp.

-wybór-

1. Ekspertyza prawna dla Ministerstwa Łączności dotycząca zagadnienia karnej ochrony znaczka pocztowego, 2001 r., 11 stron maszynopisu
2. Ekspertyza prawna dla Kancelarii Sejmu nt. zgodności przepisów karnych zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (druk sejmowy nr 2175) z przepisami Konstytucji oraz ogólnymi zasadami prawa karnego, 2004 r., 8 stron maszynopisu
3. Ekspertyza prawna dla Kancelarii Sejmu nt. następstw projektowanych zmian w przepisach o lustracji (druk sejmowy nr 360, 360-A i in.) w świetle art. 4 § 4 Kodeksu karnego, 2006 r., 6 stron maszynopisu
4. Ekspertyza prawna dla Kancelarii Sejmu nt. następstw projektowanych zmian w przepisach o lustracji (druk sejmowy nr 360, 360-A i in.) w świetle art. 4 § 4 Kodeksu karnego, 2006 r., 6 stron maszynopisu
5. Opinia nt. projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (w zakresie rozdziałów IV, VII oraz XIV k.k.) (druk sejmowy nr 1756), opublikowana w: Kodeks karny – projekt nowelizacji, druk Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 5/2007 (lipiec 2007), s. 54-60.