Zamknięcie transakcji finansowania sporu / Closing of a dispute financing transaction

Kancelaria DMS doradzała luksemburskiej spółce Fidera Master SCSp RAIF (spółka z grupy kapitałowej Fidera) przy zawarciu warunkowej umowy nabycia części wierzytelności Magna Polonia S.A. wobec Emitel S.A.
Wierzytelność przeciwko Emitel S.A. dochodzona jest aktualnie na drodze postępowania sądowego. Strony uzgodniły, iż nabycie przez Fidera Master SCSp RAIF wierzytelności nastąpi po spełnieniu się warunku zawieszającego w postaci uprawomocnienia się wyroku zasądzającego wierzytelność lub zawarcia ugody w tej materii. W transakcji doradzali Wojciech Barański (partner) oraz radca prawny Magdalena Małocha.

DMS advised a Luxembourg company Fidera Master SCSp RAIF (a company from the capital group of Fidera) on the execution of a conditional agreement on purchase of part of the claims of Magna Polonia S.A. against Emitel S.A. for compensation.
The claim against Emitel S.A. is currently enforced in court. The parties agreed that the acquisition by Fidera Master SCSp RAIF of the claims shall take place once the condition precedent, i.e., declaration of the judgement adjudicating the claim as final and enforceable or execution of a settlement in this respect, is satisfied. The leaders in this transaction were Wojciech Barański (partner) and legal advisor Magdalena Małocha.

Inne wpisy