Polityka prywatności

Przedmiotowa Polityka prywatności wyjaśnia zasady na jakich przetwarzane są dane osobowe gromadzone w związku z działalnością DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz omawia podstawowe prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest DeBenedetti Majewski Szcześniak Kancelaria Prawnicza sp. k. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Królewska 16 00-103 Warszawa (dalej zwana „Kancelarią DMS” lub „Administratorem”).

Dane osobowe gromadzone przez Kancelarię DMS przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach prawa o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane „RODO”) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. nr 1000).

 

Kancelaria DMS zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w powołanych powyżej aktach prawnych.

 

Inspektor ochrony danych

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z Kancelarią DMS, w szczególności z inspektorem ochrony danych dostępnym pod adresem e-mail: odo@dms.net.pl.

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Kancelaria DMS przetwarza dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu przez uprawnione podmioty – np. przedstawicieli ustawowych, pracodawców, zleceniodawców) lub dane osobowe, które zostały uzyskane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię, nazwisko, płeć, tytuł, stanowisko, nazwa firmy, adres pocztowy, numery telefonów i faksu, adres email, adres strony www, język kontaktowy, numer IP, numer MAC.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Zgromadzone przez Kancelarię DMS dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  1. wykonania postanowień umów zawartych przez Kancelarię DMS, a podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku art. 6 ust.1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. nawiązania lub zachowania relacji biznesowych z Klientami, współpracownikami, dostawcami, a podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku art. 6 ust.1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora, zaś prawnie usprawiedliwionym celem przetwarzania danych osobowych realizowanym przez Administratora jest nawiązanie lub utrzymanie relacji biznesowych,
  3. marketingu usług Kancelarii DMS, w tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez Kancelarię DMS lub w których Kancelaria DMS uczestniczy oraz o działalności Kancelarii DMS (np. w ramach newslettera), a podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku art. 6 ust.1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora, zaś prawnie usprawiedliwionym celem przetwarzania danych osobowych realizowanym przez Administratora jest nawiązanie lub utrzymanie relacji biznesowych;
  4. w celach archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, a podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku art. 6 ust.1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;
  5. w celach analitycznych i statystycznych, takich jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu świadczenia pomocy prawnej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, a podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku art. 6 ust.1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;
  6. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią DMS, a podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku art. 6 ust.1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;
  7. zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną dms.net.pl i usługami świadczonymi online, a podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku art. 6 ust.1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;
  8. w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczna lub/i telefoniczną, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w takim przypadku art. 6, ust. 1 lit. a, czyli zgoda osoby, której dane dotyczą, o ile i w zakresie w jakim została przez Państwa odrębnie wyrażona.

 

Dobrowolność przekazania danych osobowych

Kancelaria DMS przetwarza dane osobowe na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam kontakt w Państwem w tym: przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności Kancelarii DMS lub wykonanie usługi. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody, w tym udzielonej poprzez zapisanie się do newslettera, złożenie dyspozycji otrzymywania określonych informacji, w tym tematycznych alertów prawnych, pozostawienie wizytówki z danymi osobowymi.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby Kancelaria DMS przetwarzała Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim

Kancelaria DMS dba o zapewnienie poufności Państwa danych osobowych i ogranicza przetwarzanie ich przez inne podmioty. Jednak z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniego funkcjonowania np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorca Kancelaria DMS może udostępniać swoim podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzysta, przetwarzanie niektórych danych osobowych. Kancelaria DMS powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (procesorzy, którzy na zlecenia Kancelarii DMS dokonują przetwarzania danych osobowych). W każdym przypadku podmioty te są zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 

Dane osobowe mogą być też przekazywane przez Kancelarię DMS organom państwowym w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa lub żądań tych organów.

 

Miejsce przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Kancelarii DMS, a w zakresie w jakim dane zostały przekazane do przetwarzania podwykonawcom – w miejscach prowadzenia działalności przez tych podwykonawców. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza Unią Europejską Kancelaria DMS zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię DMS jako administratora danych osobowych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych. Część danych może być przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez Kancelarię DMS działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych z Państwem lub w celu przesyłania informacji handlowych – do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.

Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu przesyłania drogą elektroniczna lub/i telefoniczną informacji partnerom biznesowym, współpracującym z DMS – do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.

Newsletter oraz inne podobne informacje przesyłamy do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.

 

Prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane

Zgodnie z przepisami RODO mają Państwo prawo do żądania od Kancelarii DMS dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię DMS, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone przez Państwa zgody na przetwarzanie mogą być wycofane w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Brak profilowania danych

Przetwarzane przez Kancelarię DMS dane osobowe nie są przedmiotem zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, w rumieniu art. 22 RODO.

 

Zmiany Polityki prywatności

Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane w witrynie dms.net.pl, o czym będą Państwo powiadamiani w drodze pojawiającego się wyskakującego okna. Zmiany Polityki prywatności będą obowiązywały jedynie na przyszłość. O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne odwiedzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki prywatności.

 

Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności nastąpiła w dniu: 11.02.2020

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.