Spory korporacyjne
i gospodarcze​

Kierujący Praktyką:
Dariusz Szcześniak
Radca prawny, Partner

Kontakt:
DMS DeBenedetti
Majewski Szcześniak
tel. +48 22 339 54 00
dszczesniak@dms-legal.com

Spory korporacyjne i gospodarcze


Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe w reprezentowaniu klientów w sporach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w Polsce i poza jej granicami, we wszystkich instancjach, łącznie z Sądem Najwyższym.
Reprezentujemy firmy polskie i międzynarodowe a także osoby prywatne w postępowaniach przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi oraz w postępowaniach karnych przez organami ścigania i sądami powszechnymi.
W 2010 r. zostaliśmy wyróżnieni tytułem Dispute Resolution Advisory Firm of the Year in Poland, przyznanym przez Corporate International Magazine. W roku 2015 uzyskaliśmy nagrodę Dispute Resolution Award, a w 2016 Best Transactional Litigation – Poland Award for Innovation in Hedge Funds przyznawane przez magazyn Acquisition International.
Naszą specjalnością są spory dotyczące spraw skomplikowanych, wielowątkowych i nierzadko kontrowersyjnych. Reprezentujemy klientów między innymi w sporach, które wymagają jednoczesnego prowadzenia wielu sporów w różnych jurysdykcjach czy też kilkudziesięciu postępowań sądowych w całej Polsce, łącznie z postępowaniami upadłościowymi i postępowaniami karnymi.
Pomagamy naszym klientom w ocenie ryzyka procesowego oraz przygotowaniu optymalnej strategii zarządzania tym ryzykiem.

Co oferujemy?

 

 • Do każdego problemu podchodzimy kompleksowo.
 • Analizujemy problemy prawne, które napotykają nasi klienci i zanim podejmą decyzję o skierowaniu sprawy do sądu oceniamy możliwość zażegania sporu i pomagamy w ograniczeniu związanego ze sporem ryzyka.
 • Informujemy klientów o potencjalnych korzyściach lub negatywnych skutkach podejmowanych kroków i działań prawnych.
 • Oceniamy posiadane przez klienta informacje i dokumenty, aby jak najlepiej opracować strategię procesową.
 • Sporządzamy dokumentację procesową, a także wspieramy naszych klientów w zgromadzeniu i przygotowaniu dokumentów bezpośrednio i niebezpośrednio związanych z wynikłym sporem sądowym, a niejednokrotnie – na życzenie klienta – przejmujemy na siebie całość formalności związanych z toczącym się postępowaniem.
 • Świadczymy usługi zastępstwa procesowego przed sądami wszystkich instancji, Sądem Najwyższym oraz sądami arbitrażowymi.
 • Prowadzimy spory cywilne oraz gospodarcze, w szczególności obejmujące spory pomiędzy podmiotami rynku kapitałowego i finansowego, spory związane dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych oraz ochroną praw wierzycieli.
 • W sporach sądowych z zakresu prawa handlowego reprezentujemy zarówno spółki, jak i ich wspólników oraz akcjonariuszy w postępowaniach dotyczących ochrony ich praw.
 • Doradzamy w procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.
 • Zajmujemy się postępowaniami administracyjnymi, także w sprawach zmierzających do odzyskania wywłaszczonego mienia oraz w postępowaniach toczących się przed organami nadzoru rynku finansowego. W ramach tych ostatnich reprezentujemy klientów ubiegających się o uzyskanie wymaganych zgód organu nadzoru jak też w postępowaniach dotyczących nakładanych przez organ nadzoru sankcji.
 • Doradzamy naszym klientom i reprezentujemy ich w złożonych postępowaniach karnych, dotyczących m.in. ochrony obrotu gospodarczego oraz odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.
 • Współpracujemy z amerykańskimi i brytyjskimi firmami prawniczymi w kwestiach związanych ze stosowaniem amerykańskich oraz brytyjskich regulacji antykorupcyjnych.
 • Reprezentujemy naszych klientów w sporach z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczących menadżerów średniego i wyższego szczebla jak też w rozwiązywaniu konfliktów na tle zbiorowego prawa pracy takich jak zwolnienia grupowe, układy zbiorowe.
 • Pomagamy w sporach toczonych przez naszych klientów poza granicami Polski, we współpracy z ponad 100 zagranicznymi kancelariami prawniczymi, z którymi stale współpracujemy od ponad 10 lat w ramach stowarzyszenia GLOBALAW.

Przykładowe spory:

 

 • Proces prowadzony w imieniu mniejszościowego akcjonariusza o uchylenie uchwały zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej, wyłączającej zysk od podziału między akcjonariuszy, zakończony sukcesem w sądach powszechnych obu instancji oraz Sądzie Najwyższym.
 • Proces prowadzony w imieniu członka zarządu spółki akcyjnej o stwierdzenie nieważności powołania przez walne zgromadzenie akcjonariuszy pełnomocnika do reprezentowania spółki w sporach.
 • Reprezentowanie jednego z akcjonariuszy publicznej spółki akcyjnej jako pozwanego w procesie o odszkodowanie, opartym na zarzucie działania w nielegalnym porozumieniu, zakończonym prawomocnym oddaleniem powództwa.
 • Reprezentowanie obligatariusza jednego z polskich deweloperów w kompleksowym projekcie obejmującym kilkadziesiąt procesów toczących się w całym kraju, obejmującym procesy odszkodowawcze, procesy dotyczące ochrony praw wierzycieli Actio Pauliana przez sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym oraz reprezentacja klienta w postępowaniu upadłościowym.
 • Reprezentacja wierzycieli restrukturyzowanej spółki publicznej w głośnym postępowaniu układowym, zakończonym zatwierdzeniem układu.
 • Proces, w imieniu mniejszościowego akcjonariusza o stwierdzenie nieważności uchwał walnego zgromadzenia spółki publicznej zmieniających statut spółki, zakończony nieprawomocnie sukcesem przez sąd I Instancji.
 • Reprezentowanie klientów, towarzystwa ubezpieczeń na życie oraz agenta ubezpieczeniowego w wielu procesach odszkodowawczych związanych z działaniami agentów ubezpieczeniowych.
 • Proces o zapłatę kwot z tytułu obligacji prawomocnie zakończony zasądzeniem należnych kwot.
 • Reprezentowanie pozwanego w procesie o odszkodowanie za przeniesienie i korzystanie ze znaku towarowego, zakończony prawomocnym oddaleniem powództwa prze sąd apelacyjny.