Wygrana w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

Dnia 17 września 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Ministra Rozwoju oraz skargę kasacyjną spółki Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. od korzystnego dla reprezentowanych przez naszą kancelarię klientów wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 października 2019 roku, uchylającego postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz poprzedzające je postanowienie Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji gazociągowej. W wyroku tym, Sąd I instancji w całości podzielił nasze stanowisko, że wola strony, uzewnętrzniona „zwróceniem się” o podjęcie postępowania, o ile tylko wyrażona została w okresie do 3 lat od daty zawieszenia postępowania, jest wystarczającym czynnikiem obligującym organ do podjęcia zawieszonego postępowania i w wypadku wielości stron postępowania, o jego podjęcie może się zwrócić którakolwiek z nich, a nie jedynie ta strona, na wniosek której postępowanie zostało wszczęte i zawieszone. Inicjatorowi postępowania nie przysługuje jednocześnie prawo skutecznego wyrażenia sprzeciwu wobec wniosku innej strony o podjęcie zawieszonego postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny oddalając obie skargi kasacyjne w całości podzielił ocenę prawną Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wyrok NSA jest prawomocny.

Ze strony kancelarii w sprawę zaangażowani byli radca prawny Dariusz Szcześniak (partner), adwokat Joanna Świostek (Senior Associate). Gratulacje!

Inne wpisy