Wygrana w Sądzie Apelacyjnym / A case won in the Court of Appeals

Dnia 28/01/2Wygrana w Sądzie Apelacyjnym020 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację spółki POLENERGIA S.A. od korzystnego dla reprezentowanego przez naszą kancelarię Nationale-Nederlanden OFE wyroku Sądu Okręgowego w stwierdzającego nieważność uchwały Nr  2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki POLENERGIA S.A. z dnia 13 sierpnia 2018 r. W wyroku tym, Sąd I instancji w całości podzielił stanowisko akcjonariusza, że wprowadzona zaskarżoną uchwałą zmiana statutu spółki POLENERGIA S.A. uzależniająca uprawnienie akcjonariusza posiadającego akcje stanowiące co najmniej 33 % kapitału zakładowego do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej  od nieprzerwanego posiadania akcji przez okres dwóch lat prowadzi do zróżnicowanego traktowania akcjonariuszy znajdujących się w takiej samej sytuacji a nadto wykracza poza wyznaczoną przepisami prawa swobodę kształtowania treści statutu spółki akcyjnej. Sąd Apelacyjny oddalając apelację w całości podzielił ocenę prawną Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

Ze strony kancelarii w sprawę zaangażowani byli radca prawny Dariusz Szcześniak (partner), radca prawny Maria Niepiekło oraz Mateusz Leźnicki. Gratulacje!

 

On January 28, 2020 the Court of Appeals in Warsaw dismissed the appeal filed by POLENERGIA S.A. against a judgment of the Regional Court favorable for our client, Nationale-Nederlanden OFE, which declared invalidity of resolution No. 2 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of POLENERGIA S.A. of August 13, 2018. In this judgement, the first instance Court upheld the position of a shareholder whereby a modification introduced to the AoA of POLENERGIA S.A. by the resolution which was appealed against and which made the right of the shareholder holding at least 33 % of the share capital to appoint and dismiss two members of the Supervisory Board conditional upon undisturbed holding of the shares for a period of two years leads to differentiation in the treatment of shareholders being in the same situation and more to the point it goes beyond the freedom of shaping the articles of association of a joint stock company. The Court of Appeals shared the legal reasoning of the Regional Court in Warsaw in its entirety.

 

Let us congratulate legal advisor Dariusz Szcześniak (partner), legal advisor Maria Niepiekło and Mateusz Leźnicki who represented our client in this case!

 

Inne wpisy