Spory korporacyjne i gospodarcze

Posiadamy wieloletnie doświadczenie procesowe w reprezentowaniu klientów w sporach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym, a także przed sądami arbitrażowymi w Polsce i zagranicą.

Doradzamy polskim i międzynarodowym przedsiębiorcom oraz osobom prywatnym w postępowaniach przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi oraz w postępowaniach karnych przez organami ścigania i sądami powszechnymi.

Naszą specjalnością są spory dotyczące spraw skomplikowanych, wielowątkowych i nierzadko kontrowersyjnych. Reprezentujemy klientów między innymi w sporach, które wymagają jednoczesnego prowadzenia wielu sporów w różnych jurysdykcjach, czy też postępowań sądowych w całej Polsce, łącznie z postępowaniami upadłościowymi i postępowaniami karnymi.

Wspieramy naszych klientów w ocenie ryzyka procesowego oraz przygotowaniu optymalnej strategii zarządzania tym ryzykiem.

Pomagamy w sporach toczonych przez naszych klientów poza granicami Polski korzystając ze wsparcia kancelarii prawniczych, z którymi stale współpracujemy od ponad 10 lat w ramach stowarzyszenia GLOBALAW.

 • Do każdego problemu podchodzimy kompleksowo.
 • Analizujemy problemy prawne, które napotykają nasi klienci i zanim podejmą decyzję o skierowaniu sprawy do sądu oceniamy możliwość zażegnania sporu i pomagamy w ograniczeniu związanego ze sporem ryzyka.
 • Informujemy klientów o potencjalnych korzyściach lub negatywnych skutkach podejmowanych kroków i działań prawnych.
 • Oceniamy posiadane przez klienta informacje i dokumenty, aby jak najlepiej opracować strategię procesową.
 • Sporządzamy dokumentację procesową, a także wspieramy naszych klientów w zgromadzeniu i przygotowaniu dokumentów bezpośrednio i niebezpośrednio związanych z wynikłym sporem sądowym, a niejednokrotnie – na życzenie klienta – przejmujemy na siebie całość formalności związanych z toczącym się postępowaniem.
 • Świadczymy usługi zastępstwa procesowego przed sądami wszystkich instancji, Sądem Najwyższym oraz sądami arbitrażowymi.
 • Prowadzimy spory cywilne oraz gospodarcze, w szczególności obejmujące spory pomiędzy podmiotami rynku kapitałowego i finansowego, spory związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych oraz ochroną praw wierzycieli.
 • W sporach sądowych z zakresu prawa handlowego reprezentujemy zarówno spółki, jak i ich wspólników oraz akcjonariuszy w postępowaniach dotyczących ochrony ich praw.
 • Doradzamy w procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.
 • Zajmujemy się postępowaniami administracyjnymi, także w sprawach zmierzających do odzyskania wywłaszczonego mienia oraz w postępowaniach toczących się przed organami nadzoru rynku finansowego. W ramach tych ostatnich reprezentujemy klientów ubiegających się o uzyskanie wymaganych zgód organu nadzoru jak też w postępowaniach dotyczących nakładanych przez organ nadzoru sankcji.
 • Doradzamy naszym klientom i reprezentujemy ich w złożonych postępowaniach karnych, dotyczących m.in. ochrony obrotu gospodarczego oraz odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.
 • Współpracujemy z amerykańskimi i brytyjskimi firmami prawniczymi w kwestiach związanych ze stosowaniem amerykańskich oraz brytyjskich regulacji antykorupcyjnych.
 • Reprezentujemy naszych klientów w sporach z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczących menadżerów średniego i wyższego szczebla jak też w rozwiązywaniu konfliktów na tle zbiorowego prawa pracy takich jak zwolnienia grupowe, układy zbiorowe.

Rekomendacje i nagrody

W 2020 i 2021 roku Kancelaria DMS została wyróżniona jako jedna z aktywnych kancelarii prawnych według rankingu Benchmark Litigation dedykowanego postępowaniom sądowym.

W latach 2022 i 2023 zespół procesowy Kancelarii uzyskał rekomendację Legal 500 w dziedzinie Dispute Resolution, a wyróżnienia indywidualne otrzymali Dariusz Szcześniak, Wojciech Barański i Janusz Strankowski.

W roku 2022 i 2023 także w obszarze sporów sądowych Kancelaria DMS została doceniona przez Chambers & Partners, a ranking rekomendacji Forbes uznał ją za jedną ze 100 najlepszych kancelarii prawnych w Polsce, szczególnie często polecaną w sporach korporacyjnych.

 • Proces prowadzony w imieniu mniejszościowego akcjonariusza o uchylenie uchwały zgromadzenia akcjonariuszy zakładu ubezpieczeń działającego w formie spółki akcyjnej, wyłączającej zysk od podziału między akcjonariuszy, zakończony sukcesem w sądach powszechnych obu instancji oraz w Sądzie Najwyższym w 2011 r., którego rozstrzygnięcie jest szeroko komentowane i wykorzystywane w sporach korporacyjnych.
 • Procesy o zapłatę kwot z tytułu obligacji prawomocnie zakończone w 2015 i 2016 r. zasądzeniem należnych kwot.
 • Reprezentowanie jednego z akcjonariuszy publicznej spółki akcyjnej jako pozwanego w procesie o odszkodowanie, opartym na zarzucie działania w nielegalnym porozumieniu, zakończonym prawomocnym oddaleniem powództwa w 2018 r.
 • Proces prowadzony w imieniu członka zarządu spółki akcyjnej o stwierdzenie nieważności powołania przez walne zgromadzenie akcjonariuszy pełnomocnika do reprezentowania spółki w sporach, zakończony sukcesem w 2019 r.
 • Reprezentowanie obligatariusza jednego z polskich deweloperów w kompleksowym projekcie obejmującym kilkadziesiąt procesów toczących się w całym kraju, obejmującym procesy odszkodowawcze, procesy dotyczące ochrony praw wierzycieli Actio Pauliana przez sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym (2012).
 • Reprezentacja wierzycieli restrukturyzowanej spółki publicznej w głośnym postępowaniu układowym, zakończonym zatwierdzeniem układu w 2019 r.
 • Reprezentowanie mniejszościowego akcjonariusza w procesie o stwierdzenie nieważności uchwał walnego zgromadzenia spółki publicznej zmieniających statut spółki, zakończonym w 2020 r. prawomocnym stwierdzeniem nieważności uchwały na skutek oddalenia apelacji oraz odmową przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania przez Sąd Najwyższy.
 • Reprezentowanie klientów, towarzystwa ubezpieczeń na życie oraz agenta ubezpieczeniowego w wielu procesach odszkodowawczych związanych z działaniami agentów ubezpieczeniowych.
 • Reprezentowanie pozwanego w procesie o odszkodowanie za przeniesienie i korzystanie ze znaku towarowego, zakończonym prawomocnym oddaleniem powództwa przez Sąd Apelacyjny w 2018 r.
 • Reprezentowanie osoby fizycznej w szeregu postępowań ze skargi o wznowienie postępowania odrzuconych prawomocnie w latach 2019 -2022 r.
 • Reprezentowanie mniejszościowego wspólnika w procesie o wyłączenie wspólnika ze spółki zakończone ugodą przed mediatorem, prawomocnie zatwierdzoną w 2021 r.
 • Reprezentowanie osób fizycznych – mniejszościowych wspólników spółki z o.o. oraz akcjonariuszy spółki giełdowej należącej do tej samej zagranicznej grupy kapitałowej – w szeregu procesów o stwierdzenie nieważności oraz uchylenie uchwał zakończonych prawomocnie w 2021 r. w związku z zawarciem ugód pozasądowych.
 • Reprezentowanie wiodącego towarzystwa ubezpieczeniowego w sporze z multiagentem, dotyczącym wynagrodzenia z tytułu pośrednictwa ubezpieczeniowego, zakończonym prawomocnym korzystnym rozstrzygnięciem w 2022 r.
 • Reprezentowanie wierzyciela upadłej spółki w transgranicznym sporze z członkami zarządu tej spółki oraz jej akcjonariuszem.

Kontakt

Dariusz Szcześniak

partner

Radca prawny, Partner Zarządzający

Wojciech Barański

partner

Radca prawny, Partner

dr Janusz Strankowski

partner

Adwokat, Partner

Piotr Frelak

radca prawny

Radca prawny / Counsel

Justyna Anna Karsz

radca prawny

Radca prawny / Counsel