Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

Stanowisko: Of counsel
Telefon: +48223395400
Categories: Counsels
Prawo zobowiązań / Prawo bankowe prywatne / Europejskie postępowanie cywilne / Prawo międzynarodowe prywatne

Of Counsel

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pracownik naukowy Katedry Prawa Cywilnego.
W latach 2008 – 2016 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ, a od 1 września 2016 r. – dziekan Wydziału.
W 1990 roku złożył egzamin sędziowski, od 1992 roku jest radcą prawnym.
Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński jest Przewodniczącym Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Przez wiele lat był też sekretarzem redakcji Kwartalnika Prawa Prywatnego, a obecnie jest członkiem jej redakcji. Członek rad programowych kilku innych czasopism prawniczych. Wykładowca Szkoły Letniej Europejskiego Prawa Prywatnego na Uniwersytecie w Salzburgu. Członek Europejskiego Instytutu Prawa w Wiedniu.
W latach 2006-2010 był członkiem a w okresie 2011-2015 – zastępcą przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Od kwietnia 2010 do maja 2011był członkiem grupy ekspertów Komisji Europejskiej ds. europejskiego prawa umów.
Na szczególną uwagę zasługuje dorobek naukowy Profesora Jerzego Pisulińskiego, który jako autor licznych publikacji, uchodzi za jednego z najwybitniejszych znawców problematyki prawnej związanej z funkcjonowaniem banków. Autor monografii „Hipoteka kaucyjna”, współautor komentarza do prawa bankowego, komentarza do ustawy o księgach wieczystych i hipotece, współautor „Systemu prawa prywatnego” (autor rozdziałów o własności lokali, hipotece, sprzedaży konsumenckiej, umowie o kredyt). Jest autorem ponad 100 artykułów ogłoszonych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz glos do orzeczeń Sądu Najwyższego.
Profesor Jerzy Pisuliński jest autorem opinii do projektów ustaw m.in. dla Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Współautor projektu pierwszej ustawy o kredycie konsumenckim. Kierował zespołem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, która przygotowała projekt reformy prawa hipotecznego z 2009 r., oraz zespołem, który przygotował projekt ustawy o prawach konsumenta.
Profesor Jerzy Pisuliński swoje zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach z zakresu: prawa zobowiązań (prawo umów, prawo konsumenckie), prawa rzeczowego (zwłaszcza rzeczowych zabezpieczeń wierzytelności), prawa spadkowego, prawa bankowego prywatnego (w szczególności rozliczeń pieniężnych i umowy o kredyt), europejskiego postępowania cywilnego, prawa międzynarodowego prywatnego.

Kontakt

DMS DeBenedetti Majewski Szcześniak
tel.: + 48 22 339 54 00